دویست و دوازده سیزده روزگی؛ بدتر از این نمی‌شود پژمرد...

(عکس گل دویست و دوازده روزه یک)

(عکس گل دویست و سیزده روزه دو)

پیوست. گلم! بعدنوشت ییهویی هوس کردم کوچولویی‌های خودمو با مال تو مقایسه کنم ... و به نظر می‌آد کمی تا قسمتی خیلی حق با مامان‌خانمم باشه وقتی نوه‌شو بغل می‌کنه و می‌گه وای وای انگار الی دوباره کوچولو شده!

عکس: خودم بغل مامان خانم، تابستون 61 که تازه به فرمان مامان‌بزرگ بزرگ، کچلم کرده بودن!

(عکس مامان کوچولو)

/ 0 نظر / 80 بازدید