باقی بسیار سفر باید:

صد و پنجاه و پنج روزگی؛ مامان خانم سرما خورد...

بــله! بالاخره این هوای بارونی لعنتی شیطون شد و رفت تو جلد مامان خانم! پنجرۀ اتاقمون رو باز گذاشت و ...

(عکس گل صد و پنجاه و پنج روزه یک)

نکنه منم سرما بگیرم؟

(عکس گل صد و پنجاه و پنج روزه دو)

صد و پنجاه و هفت روزگی؛ نون سنگک و کیک تولد...

مامان بزرگ بهم یه چیز نرم و گرم داده؛ چی کارش کنم؟

(عکس گل صد و پنجاه و هفت روزه یک)

اِ مامان داره می‌خورتش! منم می‌خورم...

(عکس گل صد و پنجاه و هفت روزه دو)

امشب تولد خاله الهام و تقریبن تولد دایی کسری جونم و آخرین شب مسافرت ماست. به من که کیک ندادن ولی من اثر دستامو بهشون هدیه دادم...

(عکس گل صد و پنجاه و هفت روزه سه)

/ 0 نظر / 72 بازدید